Meedoen?! Next Step

Revalidatiecentra

Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en Hersenletsel en Jeugd (HeJ)

Medisch specialistische revalidatie (MSR) richt zich op het herstel van autonomie en/of de verbetering van mogelijkheden van mensen met lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het betreft complexe problematiek als gevolg van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening, bijvoorbeeld dwarslaesie, amputatie, NAH, cerebrale parese of chronische pijn. De indicatie wordt gesteld door een medisch specialist, meestal een revalidatiearts. Revalidatie kent de functies: diagnostiek, advisering, behandeling en nazorg. Behandeling vindt plaats in een multidisciplinair team, onder coördinatie van de revalidatiearts. In dit team worden de medische disciplines samengebracht die noodzakelijk zijn voor de vaak complexe aandoeningen. Het team kent fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en nog vele andere disciplines. Medisch specialistische revalidatie is vrijwel altijd onderdeel van een keten: de zorg vindt plaats in afstemming met andere specialismen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, in de thuiszorg, bij huisartsen en/of andere eerstelijnsvoorzieningen. Bij kinderen en jongeren wordt nauw samengewerkt met scholen, zowel in het reguliere als in het speciale onderwijs.

Medisch specialistische revalidatiezorg vindt plaats in revalidatiecentra, in algemene of academische ziekenhuizen, en in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

Meedoen Next Step voor revalidatiecentra

Met Meedoen Next Step wil de MSR meer de regie nemen over de zorg voor kinderen en jongvolwassenen met NAH door:

  1. Een landelijk behandelprogramma te ontwikkelen dat er vanaf 2023 voor zorgt dat het niet meer uitmaakt waar je woont in Nederland: het beste aanbod is overal vindbaar en wordt op vergelijkbare wijze aangeboden. Representatieve, multidisciplinaire groep van elk centrum voor MSR vullen een survey in. Survey 1 (april 2021): wat wordt nu gebruikt aan goed beschreven en bruikbare informatie en psycho-educatie (brochures, sites, e.d; ervaringsdeskundigheid), klinimetrie (meetinstrumenten) en interventies? Zowel practice based en als evidence based. Survey 2 (juni 2021): de opbrengst van survey 1 worden gebundeld, geprioriteerd op gebruik en waar nodig aangevuld vanuit de literatuur. Dit overzicht wordt aan dezelfde groep professionals voorgelegd voor aanvulling en commentaar. Er vindt een consensusbijeenkomst plaats (oktober 2021) om uitkomsten van dit onderzoek vast te leggen in een samenhangend, onderbouwd behandelprogramma voor de doelgroep in de MSR, met ruimte voor centrum of regio specifieke invulling. Ook wordt geïnventariseerd wat nog ontbreekt of onvoldoende onderbouwd is en een stappenplan wordt vastgesteld voor (door)ontwikkeling en implementatie.
  2. Verbetering in regionale zorgketens. Tenminste 10 centra voor MSR gaan in hun regio gedurende 12 maanden (in 2021) inventariseren:
  • Welke data (instroom) van ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen) zijn bij aanmelding MSR noodzakelijk om indicatiestelling en behandeltrajecten zo efficiënt mogelijk te kunnen opstarten? Denk hierbij aan datum ontstaan, oorzaak en ernst van het letsel, welke onderzoeken zijn gedaan met welke resultaten, op welke argumenten steunt besluitvorming, gegevens eventuele opname en vervolgafspraken. Hoe kunnen deze data efficiënt worden ‘opgehaald’ bij de verwijzer?
  • Hoe en met welke ketenpartners wordt samengewerkt aansluitend op een MSR-traject?
  • Welke data (uitstroom) moeten worden geregistreerd en gedeeld om nazorg al dan niet door ketenpartners (jeugdartsen, Centrum Jeugd en Gezin, ambulante begeleiders) zo effectief als mogelijk te kunnen inzetten en monitoren? Op basis van deze data wordt een draaiboek voor een regionale expertmeeting (tussen januari en mei 2022) opgesteld waarin elk centrum voor MSR met regionale ketenpartners oplossingsgericht afspraken maakt om wensen en behoeften te realiseren. Bijvoorbeeld: Welke vragen of knelpunten bestaan bij ketenpartners? Is er sprake van onder verwijzing? Is er behoefte aan een patiënt volgsysteem, casemanagement? De projectgroep maakt hierbij gebruik van voorbeelden van good practice (b.v. Parkinsonnet) en het proces en de resultaten van 4 regionale implementatieprojecten, die door de Hersenstichting (2017) zijn geïnitieerd na het verschijnen van de Zorgstandaard.

Deelnemende centra